Preskočiť navigáciu

VenCorp

Investičné nástroje

    Pri svojich investíciách používa majetkové nástroje (odkupovanie podielov, navyšovanie kapitálu, konvertibilný dlh, manažérske odkupy). Doba zotrvania v projekte po exit je od 3 do 7 rokov. Podiel investora v úvodnej fáze projektu je obvykle výrazne väčšinový. Mení sa len na základe splnenia vopred stanovených a zmluvne dohodnutých kritérií.
     Spoločnosť poskytuje financovanie projektov na zelenej lúke ( "greenfield projects"), avšak nezaoberá sa financovaním požiadaviek na počiatočné štartovacie financovanie ( "seed capital" ) . Veľkosť investícií  na jednotlivé projektu sa pohybuje vo výške od 0,5 mil. € do 5 mil.€. V prípade väčších investícií, spoločnosť preferuje účasť v syndikátoch.

Business plán

     Jedným z prvotných predpokladov na úspech akéhokoľvek projektu na financovanie je precízne pripravený business plán. Kvalitne vypracovaný business plán spolu, s ďalšími potrebnými podkladmi, neskôr slúži pri rozhodovaní spoločnosti o financovaní projektu.

Business plán by mal mať približne nasledovnú štruktúru:
1. Executive summary - stručne a výstižne popísaný projekt v rozsahu cca 2 - 4 strany

2. Charakteristika produktu spoločnosti -
a. popis hlavných výrobkov resp. služieb, ktoré nositeľ projektu produkuje
b. zhodnotenie vývoja trhu v relevantnom i celosvetovom meradle, postavenie    firmy na trhu jednotlivých produktov.
c. surovinové a materiálové bilancie
d. spôsob dosiahnutia zvýšenia obratov a trhových podielov

3. Prezentácia manažmentu spoločnosti a informácia o vlastníkoch spoločnosti
a. stručné životopisy kľúčových manažérov spoločnosti
b. informácia o vlastníckej štruktúre

4. Informácia o histórii spoločnosti

a. zhodnotenie činnosti spoločnosti od jej založenia po súčasnosť
b. zapracovanie informácií o majetkovo a personálne prepojených osobách a spoločnostiach
c. predloženie finančných výkazov spoločnosti za posledné 2-3 roky
d. finančná analýza dosiahnutých výsledkov
e. analýza pohľadávok a záväzkov
f. analýza dlhovej služby spoločnosti

5. Projekcie
a. Projekcia súvahy a výsledovky, cash flow s podrobným komentárom vývoja jednotlivých položiek všetkých projekcií
b. Analýza senzitivity kľúčových položiek
c. SWOT analýza Investičný proces

Investičný proces

Prípravná fáza

 • spoločnosť po obdržaní vstupnej informácie o požiadavke financovania podpíše so záujemcom "The Confidentionality Agreement" a "The Letter of Intent"
 • po podpise uvedených dokumentov prichádza na rad proces dôkladnej hĺbkovej analýzy ("Due Dilligence") investičného zámeru na základe poskytnutých informácií, dokumentov, návštevy firmy a rozhovorov .
 • v prípade kladného výsledku hĺbkovej analýzy, spoločnosť pripraví na odsúhlasenie klientom ponuku financovania, ktorej obsahom je forma a finančná hodnota vstupu spoločnosti do projektu ("Term Sheet") a návrhy zmluvných dokumentov (memorandum o porozumení, zmluva o budúcej zmluve, zmluva o spoločnom postupe, kúpna zmluva, úprava stanov spoločnosti...)
 • po odsúhlasení ponuky klientom je celý projekt predložený na prerokovanie investičnému výboru.
 • v prípade kladného rozhodnutia investičného výboru, dochádza k finalizácii zmluvnej dokumentácie a uskutočneniu potrebných finančných prevodov.


Správa a riadenie projektu

 • zvyčajne obsadzuje riadiace pozície v oblasti obchodu a financií,
 • riadenie firmy počas prítomnosti investora je vykonávané prostredníctvom riadiacej rady zloženej zo zástupcov investora a manažmentu firmy,
 • v tejto fáze dochádza k napĺňaniu dohôd zakotvených v podpísaných zmluvných dokumentoch,
 • spoločnosť poskytuje pravidelné reporty o svojich aktivitách,
 • ročné plány spoločnosti sú vypracovávané podľa štandardov a za asistencie investora.

Exit

 • odkúpenie akcií firmy resp. obchodného podielu jedným z partnerov,
 • spoločný koordinovaný predaj podniku strategickému investorovi,
 • uvedenie firmy na verejné akciové trhy.